۰

سيم افشان 4*1 هادي نور
سیم و کابل هادی نور گستر

ویژگی فنی متراژ : 100 متر - سایز سیم : 4 - نوع سیم : افشان - سایر توضیحات : قیمت هر متر 108500 ریال

ناموجود

کابل افشان 25+50*3 هادی نورگستر
سیم و کابل هادی نور گستر

ویژگی فنی متراژ : 100متر - سایر توضیحات : قیمت هر متر 3255000

ناموجود

کابل افشان 16+35*3 هادی نورگستر
سیم و کابل هادی نور گستر

ویژگی فنی متراژ : 100متر - سایر توضیحات : قیمت هر متر 2260000

ناموجود

کابل افشان 1.5*7 هادی نورگستر
سیم و کابل هادی نور گستر

ویژگی فنی متراژ : 100متر - مقطع : 1.5 میلی متر - سایر توضیحات : قیمت هر متر 242000

ناموجود

کابل افشان 1*7 هادی نورگستر
سیم و کابل هادی نور گستر

ویژگی فنی متراژ : 100متر - مقطع : 1میلی متر - سایر توضیحات : قیمت هر متر 163000

ناموجود

کابل افشان 1*6 هادی نور گستر
سیم و کابل هادی نور گستر

ویژگی فنی متراژ : 100متر - مقطع : 1میلی مترمربع - سایر توضیحات : قیمت هر متر 145000 ریال

ناموجود

کابل افشان 16* 5 هادی نور گستر
سیم و کابل هادی نور گستر

ویژگی فنی متراژ : 100متر - مقطع : 16میلی متر مربع - سایر توضیحات : قیمت هر متر 1638000 ریال

ناموجود

کابل افشان 10* 5 هادی نورگستر
سیم و کابل هادی نور گستر

ویژگی فنی متراژ : 100متر - مقطع : 10 میلی متر مربع - سایر توضیحات : قیمت هر متر 1065000

ناموجود

کابل افشان 4*5 هادی نورگستر
سیم و کابل هادی نور گستر

ویژگی فنی متراژ : 100متر - مقطع : 4میلی متر مربع - سایر توضیحات : قیمت هر متر 431000ریال

ناموجود

کابل افشان 0.75*5 هادی نور گستر
سیم و کابل هادی نور گستر

ویژگی فنی متراژ : 100متر - مقطع : 0.75 میلی متر مربع - سایر توضیحات : قیمت هر متر 113000

ناموجود

کابل افشان 16*4 هادی نورگستر
سیم و کابل هادی نور گستر

ویژگی فنی متراژ : 100متر - مقطع : 16میلی متر مربع - سایر توضیحات : قیمت هر متر 1287000 ریال

ناموجود

کابل افشان 35*3 هادی نورگستر
سیم و کابل هادی نور گستر

ویژگی فنی متراژ : 100متر - مقطع : 35میلی متر - سایر توضیحات : قیمت هر متر1949800

ناموجود

کابل افشان 25*3 هادی نورگستر
سیم و کابل هادی نور گستر

ویژگی فنی متراژ : 100متر - مقطع : 25میلی متر - سایر توضیحات : قیمت هر متر 1442800

ناموجود

کابل افشان 16*3 هادی نورگستر
سیم و کابل هادی نور گستر

ویژگی فنی متراژ : 100متر - مقطع : 16میلی متر - سایر توضیحات : قیمت هر متر 1014000ریال

ناموجود

کابل افشان 10*3 هادی نورگستر
سیم و کابل هادی نور گستر

ویژگی فنی متراژ : 100متر - مقطع : 10میلی متر - سایر توضیحات : قیمت هرمتر 624500ریال

ناموجود

کابل افشان 0.75*3 هادی نور گستر
سیم و کابل هادی نور گستر

ویژگی فنی متراژ : 100متر - مقطع : 0.75 میلیمتر مربع - سایر توضیحات : قیمت هر متر 63400ریال

ناموجود

کابل افشان 10*2 هادی نور گستر
سیم و کابل هادی نور گستر

ویژگی فنی متراژ : 100متر - مقطع : 10 میلی متر مربع - سایر توضیحات : قیمت هر متر 434000ریال

ناموجود

کابل افشان 0.75*2 هادی نورگستر
سیم و کابل هادی نور گستر

ویژگی فنی متراژ : 100متر - مقطع : 0.75 میلی متر مربع - سایر توضیحات : قیمت هر متر 42200ریال

ناموجود

کابل افشان 0.50*2 هادی نور گستر
سیم و کابل هادی نور گستر

ویژگی فنی متراژ : 100متر - مقطع : 0.5 میلیمتر مربع - سایر توضیحات : قیمت هر متر 35900 ریال

ناموجود

سيم افشان 2/5 * 1 هادي نور
سیم و کابل هادی نور گستر

ویژگی فنی متراژ : 100 متر - سایز سیم : 2/5 - نوع سیم : افشان با روکش پی وی سی

ناموجود

سيم افشان ارت 1/5 * 1 هادي نور
سیم و کابل هادی نور گستر

ویژگی فنی متراژ : 100 متر - سایز سیم : 1/5 - نوع سیم : ارت افشان

ناموجود

سيم افشان 1/5 * 1 هادي نور
سیم و کابل هادی نور گستر

ویژگی فنی متراژ : 100 متر - سایز سیم : 1/5 - نوع سیم : افشان با روکش پی وی سی

ناموجود